حرفهای حمیدرضا
 

چه سخت است !!

چه سخت است عاشقی ...

چه سخت است تنهايی ...

چه سخت است ديدن گذران عمر را که بدون او سپری می شود ...

چه سخت است اينکه بدانی او را تا آخر عمر خواهی ديد اما هرگز به او نخواهی

رسيد .

چه ميشود کرد ؟؟!!

 جز اينکه به درد خود بسازی و بسوزی

 و تا پايان عمر زندگی بدون او را تجربه کنی .

  اگر چه او با بی مروتی تمام تو را پس زد و از مهلکه عشقت گريخت

 و در عين ناباوری مقابل چشمان اشک بارت تو را به دست آمال و آرزوهايت  

سپرد و به سمت جاده تنهايی بدرقه ات کرد

 اما باز هم اين تو بودی که معني عشق را زنده کردی .

اين را بدان که عاشقی کار هر کس نيست و بی شک او لايق عشق تو نبود .

 او لايق معرفت تو نبود . لايق نوازش دستهای مهربانت نبود .

 لايق اشک های پر مهرت نبود .

تنها لياقت او همان است که هم اکنون آن را سپری ميکند .

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ۱٩ تیر ،۱۳۸٤ - حمیدرضا