حرفهای حمیدرضا
 

اگه تو رو دوسِت دارم خيلي زياد ، منو ببخش
اگه تويي اونكه فقط دلم ميخواد ؛ منو ببخش
منو ببخش ؛ اگه شب ها ستاره هارو ميشمارم
منو ببخش ؛ اگه بهت خيلي ميگم دوست دارم
منو ببخش ؛ اگه برات سبد سبد گل ميچينم
منو ببخش ؛ اگه شبا فقط تورو خواب ميبينم

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ۳٠ تیر ،۱۳۸٤ - حمیدرضا