حرفهای حمیدرضا
 

دوباره سلام

امروز دارم روی قالب كار ميكنم

خوب تقريبا ناشيم ولی دارم راه ميافتم

دوست عزيز كه پيام گذاشتی مريمم هم بزودی خواهد نوشت

 

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ۱ اسفند ،۱۳۸۳ - حمیدرضا