حرفهای حمیدرضا
 

كاش در دهكده ي عشق فراواني بود

 توي بازار صداقت كمي ارزاني بود

كاش اگر گاه كمي به هم لطف مي كرديم

 مختصر بود ولي ساده و پنهاني بود

كاش به حرمت دلهاي مسافر هر شب

روي شفاف ترين خاطره مهماني بود

كاش دريا كمي از درد خودش كم مي كرد

قرض مي داد به ما هر چه پريشاني بود

كاش به تشنگي پونه كه پاسخ داديم

رنگ رفتار من ولحن تو آساني بود

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ۱٥ اسفند ،۱۳۸۳ - حمیدرضا