حرفهای حمیدرضا
 

 

                          گلف و خاک ایران                        

گفتگو با: فيروزه محمد زمانی ، قهرمان گلف و عضو تیم ملی بانوان ایران