حرفهای حمیدرضا
 

 
Aries
Mar 21-Apr 19
 

بره
1 فروردين - 31 فروردين

                     وظايف خود را انجام بده و منتظر نتيجه گيري سريع و فوري نباش زيرا پيروزي در اين راه زمان

                                                        ميبرد و تو بايد بردباري  لازم را داشته باشي. 

     
Taurus
Apr 20-May 20
 

گاو
1 ارديبهشت - 31 ارديبهشت

                   به خاطر تلاشهايي که کردي سزاوار يک پاداش خوب هستي اين پاداش چه مادي باشد و چه معنوي اميد

                                                    را به همراه خواهد داشت و ميتواند روحيه تو را بازسازي کند.

     
Gemini
May 21-Jun 21
 

دوقلوها
1 خرداد - 31 خرداد

                    حتي وقتي دچار شکست شدي بايد سعي کني ابروي خود را حفظ کني شکست مقدمه ي پيروزي است و

                تو با اعتماد به نفس ميتواني موفقيتهاي تازه اي را به دست آوری تو از اسب افتادی از اصل که نيافتادي.

     
Cancer
Jun 22-Jul 22
 

خرچنگ
1 تير - 31 تير

               بايد کسي را پيدا کني که کليد حل اين مشکل در دستهاي اوست گاه در شرايطي مشکل فقط به دست يک

               نفر حل ميشود گفتگو کردن بهترين راه براي رسيدن به چشم اندازي روشن است. 

     
Leo
Jul 23-Aug 22
 

شير
1 مرداد - 31 مرداد

                فردي که فکر نميکردي به اين موضوع توجه داشته باشد تو را حمايت خواهد کرد اين اتفاث برای تو اميد

                بخش خواهد بود و يک بار ديگر اثبات خواهد کرد که بر خلاف تصورت تو تنها نيستي.

     
Virgo
Aug 23-Sep 22
 

سنبله
1 شهريور - 31 شهريور

              وقتي حقي را به صاحبش بر ميگرداني احساس  رضايت و خوشنودي خواهي کرد اين رضايت بخاطر آن است

               که بشر ذاتا عدالتخواه است و حقيقت را دوست دارد حتي اگر به ضررش باشد.

     
Libra
Sep 23-Oct 23
 

ترازو
1 مهر - 30 مهر

                  بايد يک سري امتيازياتي به همسر بدهي تا در زندگي خانوادگي موفق باشي . فراموش نکن که دادن اين

                             امتيازات نشانه ي ضعف تو نيست  فداکاري در عشق اوج موفقيت است .

     
Scorpio
Oct 24-Nov 21
 

عقرب
1 آبان - 30 آبان

                  اوضاع به نحو نا مناسبي آشفته و در هم ورهم خواهد شد اين تحول علل پيچيده اي دارد تو سعي کن در

                  هر شرايطي برنامه هاي خود را پيش ببري و سلامتي خود و خانواده ات را در نظر بگيري.

     
Sagittarius
Nov 22-Dec 21
 

کمان
1 آذر - 30 آذر

                  بايد از اين لجبازي و مغز خشکي دست برداري و دوباره جاده ي عقل را در پيش گيري زيرا اين لجاجت

                                    فقط  تو را دچار دردسر خواهد کرد. 

     
Capricorn
Dec 22-Jan 19
 

بز
1 دي - 30 دي

                     هديه اي خواهد رسيد که تو را فرحبخش خواهد کرد پاداش کسي که عشق و صبر را در هم مي آميزد .

                                  مراقب سلامت و تندرستي خود باشد.

     
Aquarius
Jan 20-Feb 18
 

ظرف آب
1 بهمن - 30 بهمن

                     هر کسي بايد احترام و شخصيت خود را نگاه دارد تا ديگران آن را خدشه دار نکنند وقتي تو خود

                                  اشتباه ميکني بهانه را دست ديگران ميدهي.

     
Pisces
Feb 19-Mar 20
 

ماهي
1 اسفند - 30 اسفند

                     در برابر شخصي که امکانات زيادي را به تو بخشيده بايد به وظايف خود عمل کني اين مساله علاوه بر

                                جوانمردي ظرفيت تو را براي کارهاي بزرگتر نشان ميدهد.

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٢۸ اردیبهشت ،۱۳۸٤ - حمیدرضا