روانشناسي خيانت و روابط پنهاني             
 
               واقعياتي در مورد خيانت              

 

* در جـوامع غربي در %66 ازدواجها پديده خيانت مشاهده ميگردد.

* در ازدواجـهـايـي كـه يـكـي از زوجـين دست به خيانت زده احتمال طلاق افزايش يافته است.

* %75 خيانتهاي جنسي به طلاق كشيده ميشود.

* ماهيت خيانت عشقي با خيانت جنسي تفاوت دارد.

* زنان و مردان براي خيانت عشقي خود دلايل يكسان اما براي خيانتهاي جنسي خود دلايل متفاوتي دارند.

* %15 زنان و %25 مردان جوامع غربي در دوره تاهل و زندگي مشتركشان بيش از 4 رابطه جنسي نامشروع دارند.

* %15 از افراي كه مرتكب خيانت جنسي شده اند همسر پيشين خود را طلاق داده و با معشوقه خود ازدواج ميكنند.

* %80 از افرادي كه به قصد ازدواج با معشوقه خود همسر پيشين خود را طلاق داده اند از كرده خود پشيمان ميگردند.

* بيشتر رابطه هاي پنهاني معمولا 3-2 سال بطول مي انجامد اما برخي ممكن است مادام العمر باشد.

* عامل خوشبختي در زندگي زناشويي احتمال خيانت را منتفي نميكند.

* پر مشغله بودن همسر عامل ناتوان كننده اي براي نداشتن رابطه پنهاني وي نميباشد.

بطور كلي 3 نوع خيانت و يا رابطه پنهاني وجود دارد:

  • رابطه عشقي
  • رابطه جنسي
  • رابطه اينترنتي

تعريف خيانت عشقي: يك رابطه پنهاني ميباشد كه در آن يك پيوند احساسي و جنسي صميمانه ميان يك فرد متاهل با فرد ديگري كه همسر قانوني وي نميباشد برقرار ميگردد.

تعريف خيانت جنسي: يك رابطه پنهاني ميباشد كه در آن يك فرد متاهل با فرد ديگري كه همسر قانوني وي نميباشد رابطه جنسي برقرار ميكند. در اين نوع رابطه عنصر علاقه و يا وابستگي احساسي وجود ندارد.

تعريف خيانت اينترنتي: شامل گفتگو و تبادل تصاوير و مشخصات يك فرد متاهل با فرد ديگري كه همسر قانوني وي نميباشد از طريق اينترنت و چت. محتواي گفتگوها و تبادل تصاوير و مشخصات عموما در رابطه با مسايل جنسي و صميمانه ميباشد.

عمده نيازهايي كه فرد در يك رابطه نامشروع و پنهاني سعي در تامين آنها دارد به قرار زير ميباشد:

مورد نياز بودن -رفاقت-درك شدن-از سوي فردي دوست داشته شدن-يك ريسك لذت بخش و مفرح-احساس آزادي - استقلال-سرگرمي- برآورده ساختن نيازهاي جنسي-تقويت اعتماد بنفس-سلطه جويي-تجربه تازه-ماجراجويي-القاء داشتن استحقاق و شايستگي-رقابت-شيطنت-پر كردن خلاء تنهايي-برتري جويي-انتقام جويي-تعلق پذيري-احساس امنيت-مورد پذيرش واقع شدن-هيجان-لذت جويي-احساس جواني كردن-تنوع طلبي-خود شناسي.

 خيانت عشقي، رابطه عشقي كوركورانه، رابطه عشقي تفنني، خيانت جنسي...

خيانت عشقي: اين نوع رابطه پنهاني در ابتدا از يك صحبت كوتاه آغاز شده و به تدريح به يك رابطه عميق و شديد بدل ميگردد. در پايان نيز چيزي جز ندامت و از هم پاشيدن زندگي فرد ثمري در پي ندارد. انگيزه اصلي آن افزايش اعتماد بنفس فرد ميباشد اما بطور كاذب. به انواع رابطه عشقي خيانت آميز توجه كنيد:

رابطه عشقي كوركورانه: در اين نوع رابطه پنهاني فرد به نوعي به عشق عتیاد دارد. وي به احساسي كه در هنگام عاشق شدن به وي دست ميدهد كه همان افزايش ترشح آمفيتامين در بدنش ميباشد اعتياد دارد. كه معمولا فرد را غير منطقي و شيفته ميگرداند. يك شهوت كوركورانه نسبت به يك فرد ميباشد كه در آن عشق بصورت وسواسي، غير واقعي، آتشين و بي پروا نمود پيدا ميكند. فرد در اين نوع عشق خود را به مخاطره انداخته و به آب و آتش ميزند كه به وصال معشوق خود برسد. هنگامي كه معشوق در كنار فرد عاشق نباشد احساس عذاب ميكند و هنگامي كه معشوق حضور دارد احساس وجد. اين نوع رابطه عشقي ميتواند از چند هفته تا چند چندين سال بطول انجامد. اما پس از گذشت زمان هر دو فرد پي ميبرند كه آنطور كه تصور ميكردند يكديگر را نميشناسند و با يكديگر سازگاري و تفاهم ندارند. در اين نوع رابطه فرد از همسر و يا شريك پيشين خود معمولا جدا ميگردد.

رابطه عشقي تفنني: اين نوع رابطه پنهاني بر مبناي دوستي، تفاهم و مراقبت دو جانبه از يكديگر شكل ميگيرد. اين نوع رابطه به نوعي گريختن از وظايف، مسئوليتها و فشارهاي زندگي روزمره و پناه آوردن به يك فرد جديد ميباشد. در اين نوع رابطه دو فرد بطور قابل ملاحظه اي احساساتي ميباشند و ممكن است كه با هم رابطه جنسي برقرار كنند و يا هيچگونه رابطه جنسي با يكديگر نداشته باشند. در اين نوع رابطه دو فرد اعتقاد دارند كه فرصتي براي خود شناسي، رابطه جنسي، تجربه اندوزي، مشاوره و مورد پذيرش قرار گرفتن در اختيار آنان قرار ميدهد. دو فرد در اين نوع رابطه بسيار محرم يكديگر بوده و رازدار ميباشند. ميتواند سالها بطول انجامد و يا حتي مادام العمر ادامه يابد. فرد ممكن است از همسر و يا شريك پيشين خود جدا نگردد و حتي اعتقاد داشته باشد كه رابطه پنهاني وي و برآورده گشتن نيازهاي وي از اين طريق سبب تحكيم زندگي مشتركش ميگردد.

رابطه عشقي مقطعي: اين نوع رابطه پنهاني در دوران تغيير و تحول و عبور از يك مقطع به مقطع ديگر زندگي فرد به وقوع مي پيوندد. ميان دو فردي كه خواهان تجارب غير جدي، سرگرم كننده و افزايش دهنده عزت نفس ميباشند. بيشتر در هنگام رويدادهاي مثبت مانند ارتقاء مقام، ترفيع، پاداش، يافتن شغل جديد توسط همسر، فرزند دار شدن و يا نقل مكان به يك خانه جديد حادث ميگردد. در زمان موفقيت در فرد نوعي احساس شايستگي و كفايت پديد مي آيد كه در فرد توقع يك پاداش ويژه را ايجاد ميكند. مانند رابطه برقرار كردن با يك فرد تازه كه هم سرگرم كننده باشد و هم زياد سختگير و مشكل پسند نباشد. اين حالت در زمانهاي ناخوشايند نيز ميتواند به وقوع بپيوندد. زماني كه فرد خواهان فردي است كه قادر باشد ناكامي، شكست و ناراحتي وي را درك كرده و تسلي خاطر و پشتيبان وي باشد. اين نوع رابطه كلا زود گذر ميباشد و عمرش كوتاه است. شايد كمتر از يك سال و بندرت زندگي مشترك فرد را از هم ميگسلد. اين رابطه براي فرد نيازهاي امنيت، اختيار داشتن، تعلق پذيري، عاشق و معشوق بودن، مورد پذيرش بودن و اعتماد بنفس را تامين ميكند.

رابطه عشقي انتقامجويانه: برخي از زنان از مردان و برخي مردان نيز از زنان نفرت دارند. آنها لذت را در آزار دادن، فريب دادن و بازي دادن ديگران ميبينند. آنها دروغگويان ماهري نيز ميباشند. آنها قربانيان خود را معمولا از ميان افراد آسيب پذير، ساده لوح و معصوم شناسايي و انتخاب ميكنند. آنها در ابتدا وعده هاي خوشايندي به طرف مقابل ميدهند اما در انتها چيزي جز ناكامي، رنجش خاطر و تحقيرشدگي براي قرباني باقي نميگذارند. فرد ابتداي آشنايي خيلي با حيله گري و ظرافت به قرباني نزديك ميگردد. ممكن است خود را فرد بسيار موفق و يا سرشناس معرفي كند و يا آنكه خود را يك قرباني رقت انگيز جا زده و حس ترحم قرباني را بر بينگيزد. اما پس از گذشت زمان بتدريج قرباني را نا اميد، تحقير و مطيع خود ميگرداند. پول، وقت، انرژي و اعتماد بنفس قرباني خود را ميگيرد. در اينگونه افراد با سلطه جويي و كنترل كردن فرد ديگر نوعي احساس امنيت در فرد پديد مي آيد. فرد در اين رابطه پنهان از همسر و يا شريك پيشين خود جدا نميگردد.

 خيانت جنسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رابطه جنسي رفاقتي: در اين نوع رابطه پنهاني دو فرد با يكديگر رابطه جنسي داشته و از يكديگر مانند دو دوست مراقبت ميكنند. با اينحال زياد با يكديگر صحبت نميكنند. آنها با يكديگر خوش بوده و با يكديگر بودن لذت ميبرند. آنها ميپندارند كه اين نوع رابطه پنهاني نه تنها هيچ لطمه اي به زندگي مشترك با همسرشان نميزند بلكه تاثير مثبتي نيز بروي آن ميگذارد. اين نوع رابطه ممكن است سالها بطول انجامد. اين رابطه عزت نفس، حس پذيرش، هيجان، خيالپردازي، لذت، شيطنت، اشتياق وارضاي تمايلات جنسي فرد را برآورده ميسازد.

رابطه جنسي ماجراجويانه: در اين رابطه پنهاني نيز رابطه جنسي وجود دارد. يك رابطه مفرح و شيطنت آميز ميباشد. دو فرد برخي اوقات تصور ميكنند كودك بوده و طرف مقابلشان اسباب بازي ميباشد كه به فرد ديگري تعلق دارد. هر دو فرد در اين رابطه خود محور بوده و در جستجوي لذت خويش ميباشند. معمولا نيز داراي شريك جنسي فراواني هستند. براي فرد رابطه جنسي يك بازي رقابتي و وسيله اي براي كنترل و سلطه جويي ميباشد. اين نوع رابطه به فرد عزت نفس، حس شايستگي ،رقابت، هيجان، شيطنت و زيركي ميبخشد ولي در نهايت باعث از هم گسستگي زندگي و شرمساري او خواهد گرديد.

رابطه جنسي مرض گونه: برخي روابط جنسي پنهان تنها يك شب بطول مي انجامد. حتي فرد نام معشوقه خود را نيز به خاطر نميسپارد. اينگونه افراد تنها ميخواهند چيزي را اثبات كنند و تنها انگيزه آنان ارضاء جنسي ميباشد. در جستجوي روابط جنسي بودن مكرر آنان آشكار كننده احساس ترديد به خويش، خشم، انتقامجويي و ياغيگري مفرط آنان ميباشد. در اين نوع رابطه فرد از همسر خود جدا نميگردد چون نيازي به اين كار ندارد. اين نوع رابطه به فرد احساس عزت نفس و قدرت توام با غرور، تسكين، خصومت، تنهايي، برتري، و انتقامجويي ميبخشد.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید