آرزو كردن با انسان و به آرزو رسيدن با خداست. (آناتول فرانس)

كسي كه با افكار عالي و خوب دمسازند، هرگز تنها نيستند.( سيدني)

اگر بر ناتوان خشمگين شوي ، دليل بر اين است كه قوي نيستي . ( هرمان هسه)

اگر همه آرزوها بر آورده شود، هيچ آرزويي برآورده نميشد. ( يونسكو)

مقام عالي انسان در برابر شماست ، آن را به دست آوريد.( شيللر)

ادب خرجي ندارد ولي مي تواند همه چيز را خريداري كند. (وايلدا)

براي آن كس كه ايمان دارد، ناممكن وجود ندارد. ( رابينز)

ذهن خود را از نتوانستن ها خالي كن ( سامويل جانسون)

بهتر از دارايي فراوان، تندرستي است. ( حضرت علي ع )

پرسش هاي ما افكار ما را ميسازد. (رابينز)

شجاعت مانند عشق از اميد تغذيه ميشود. ( بناپارت)

ساعتي انديشه كردن بهتر از مدتي عبادت كردن است. (حضرت علي ع)

وجدان خداي حاضر در انسان است.( هوگو)

از انديشه ها وآرزوهاي ديگران، براي موفقيت خود كمك بگيريد. (پاندر)

زندگي بدون عشق، چون زيستن در تاريكي مطلق است. (مترلينگ)

آنچه به پرودگار مديونيم ، دوست داشتن ديگران است.(لاكوردر)

سعادت آن است كه انسان دنيا را همان طور كه آرزو مي كند ببيند. (كورنو)

قدرت را بخشايش آرايش ميدهد. (حضرت علي ه)

/ 0 نظر / 16 بازدید