تكنيكهاي ارتباط با ديگران


در ايجاد ارتباط با ديگران به تكنيكهاي زير توجه كنيد
تبسم
وقتي كسي با روي خوش همراه با تبسم با فرد ديگري به صحبت مي پردازد، در حقيقت او با اين طرز رفتارخويش مي خواهد به طرف مقابل بفهماند، مايل است با او رابطه اي برقرار كند و او نيز به نوبه خود، در مقابل اين تمايل جواب مساعد مي دهد. تبسم همه جا نشانه آن نيست كه شما از زندگي خود راضي و شاد هستيد ولي هنگامي كه با فردي آشنا مواجه مي شويد يا مي خواهيد با كسي اظهار دوستي كنيد، تبسم شما محيط مساعدي براي رابطه دوستانه شما با او به وجود مي آورد. شما بايد توجه داشته باشيد كه برخورد با ديگران با چهره اي كه از خود در هنگام ملاقات نشان مي دهيد، در جلب دوستي آنها رابطه و نقش مؤثر دارد
برخورد خوش
زماني كه در برخورد با ديگران رفتار شما رسمي و دور از نشانه هاي دوستي است، طبعاً نبايد انتظار داشته باشيد، طرف مقابل به دوستي با شما تمايلي داشته باشد. شما مي توانيد با حركات دست و چهره به فرد طرف صحبت خود نشان بدهيد كه براي او احترام قايليد و به دوستي او علاقه مند هستيد. ابرو در هم كشيدن و سربر روي دست گذاشتن، معمولاً نشانه هاي بي ميلي نسبت به رابطه و دوستي با ديگران است. در برخورد با ديگران گشاده رو باشيد و با حركات سرد و دست و چهره خويش علاقه و تمايل خود را براي جلب دوستي آنها نشان بدهيد و مطمئن باشيد كه در اين رابطه رفتار شما بدون پاسخ نخواهد ماند. برخورد سرد و عاري از دوستي، طرف مقابل را از شما دور مي كند. با فردي كه مي خواهيد دوست شويد رفتاري دوستانه داشته باشيد
رفتار دوستانه
با رفتار خوب خود به طرف صحبت خويش عملاً نشان بدهيد كه به دوستي او علاقه مند هستيد و براي او و براي گفته هايش اهميت قايل مي شويد. در گفتار خود با او نقش متكلم وحده را بازي نكنيد، بگذاريد او هم به نوبه خود درباره مطالبي كه مورد بحث است، اظهارنظر كند. به اين ترتيب حد صحبت را هميشه نگهداريد. آداب و سنن اجتماعي را رعايت كنيد. رفتارآدمي به منزلهٌ زبان غيركلامي او تلقي مي شود. قضاوت افراد به ظاهر رفتار ديگران است نه به باطن آنها شما هر قدر آدمي اجتماعي و علاقه مند به حفظ رابطه با ديگران باشيد، مادامي كه نتوانيد در اين رابطه رفتاري مطلوب از خود نشان بدهيد در مقصود خود كه جلب دوستي ديگران است، موفق نخواهيد شد
حركت سر به نشانه تأييد
هنگامي كه طرف مقابل شما به صحبت مي پردازد، حركت سر به نشانه قبول سخنان طرف مقابل همراه با تبسم و رفتاري دوستانه، مي تواند شما را در ايجاد رابطه و دوستي با او موفق گرداند. همچنين سعي كنيد سخنان شما در وضعي خوشايند به پايان برسد وهر دو طرف از نتيجه مكالمه خود راضي باشيد. نكته قابل توجه ديگر اينكه اغلب اشخاص ترجيح مي دهند، ا گرچيزي از كسي مي خواهند آن را به طور مستقيم بر زبان نياورند و پاره اي ديگر هرچه مي خواهند به طور مستقيم درخواست كنند. بهتر همان است كه مطالب خود را بي پرده و به طور مستقيم ابراز كنيد، به اين ترتيب اثر خوبي در ذهن او خواهيد گذاشت كه حاكي از اعتماد و يك رنگي شما با او خواهد بود. پس بهتر است با ديگران صادق باشيد و رفتار آنها را حمل بر حسن نيت آنها كنيد. چه بسا كه قضاوت شما درست باشد. نظرات خود را بي پرده بيان كنيد و نظرات ديگران را به همان سادگي جويا شويد. از قضاوتهايي كه مبناي درستي ندارد، احتراز كنيد
توجه به اين تكنيكها كه بسيار ساده مي نمايد، مي تواند شما را در برقراري ارتباط با ديگران و كسب مهارت در مكالمه ياري دهد. شما مي توانيد اين تكنيك ها را در زندگي خود و برحسب دلخواه خويش به كار بنديد

/ 0 نظر / 5 بازدید