فال هفته                          

vaduren.gif

 فروردين ماه : تاثيرات زحمل در اين هفته بر روي متولدين فروردين ممکن است ايجاد برخي سوئ تفاهمها در زمينه هاي زندگي خانوادگي و يا در جمع دوستان کند . خود را براي يکسري مسئوليتهاي جديد و کارهاي اضافي در محيط خانه آماده کنيد . اگر در صدد خريد يا فروش ملک هستيد کمي تامل کنيد و صبور باشيد . در اواخر هفته يک پيغام يا يک ديدار غير منتظره با يک دوست قديمي شما را متعجب خواهد کرد . آنرا به فال نيک بگيريد . دو مورد نامه احتمالا از راه دور در طالع شما ديده ميشود punkt.gifد

دoxe.gifد ارديبهشت ماه : سياره ها در اين هفته مطابق ميل و توقعات شما ميچرخند . از جمله تاثيراتشان ايجاد ميل و رغبت فراوان به مسافرت کردن و يا برقراري ارتباطهاي اجتماعي و دوستيابي است . در اوايل هفته بهبودي و سلامت براي بيمار شما يا يکي از اطرافيان شما و مسافرت و مشاجره ، در اواسط هفته مسائل عشقي و عاطفي، در اواخر هفته مشارکت و شانس يا اقبال ، پول و نامه احتمالا از راه دور و مسائل خانوادگي در طالع شما ديده ميشود punkt.gifد

دtvillingarna.gifد خرداد ماه : عطارد ، سياره حاکم شما در اغلب روزهاي اين هفته تاثيرات مطلوب خود را در زمينه هاي زندگي اجتماعي و روابط شما با ديگران خواهد گذاشت . نظرات و خواسته هاي شما براحتي از جانب ديگران پذيرفته خواهد شد . متولدين خرداد که صاحب فرزند ميباشند ممکن است در رابطه خواسته هاي فرزندانشان يا احيانا" کنترل کردنشان مشکلاتي پيدا کنند . عطارد در زمينه هاي ملکي از هر نوع و از هر طريق فوايد بسيار مطلوبي برايتان ايجاد خواهد کرد . در اين هفته تندرستي در طالع شما ديده ميشود punkt.gifد

دkraftan.gifد تير ماه : با ورود مريخ در طالع شما در خلال اين هفته قادر خواهيد بود که در زمينه هاي کاري و يا عقيدتي با رقباي خود مقابله بپردازيد . هر چند که چندان صبور بنظر نميرسيد اما فرصتي طلائي بدست خواهيد آورد تا براي خواسته هاي خود و آنچه که براي شما سرنوشت ساز است اقداماتي بعمل آوريد . اگر در خلال هفته هاي گذشته فعاليتهائي کرده ايد در اين هفته و هفته هاي آينده پاداش زحمات خود را يکي پس از ديگري خواهيد گرفت . سياره ونوس نيز در قسمت اعظم هفته مهمان شما خواهد بود و شرايطي ايجاد خواهد کرد که طي آن به موفقيتهاي چشمگير نايل گرديد punkt.gifد

دlejonet.gifد مرداد ماه : در نيمه اول هفته شرايطي ايجاد خواهد شد که طي آن کار را به تفريح ترجيح خواهيد داد . اطرافيان ممکن است از شما توقع داشته باشند که کمي از وقت خود را صرف آنها کنيد . اين خواسته ها چندان بيجا نيست و اگر به آن مبادرت کنيد پشيمان نخواهيد شد . در روزهاي اول هفته نامه و در اواسط هفته پول و مشارکت در طالع شما ديده ميشود punkt.gifد

دjungfrun.gifد شهريور ماه : عطارد سياره حاکم بر شما در اين هفته بطرز بي سابقه اي فعال است و تاکيد فراوان بر مسافرت دارد . از اينرو هرگونه اقدام براي مسافرت ولو يک مسافرت کوتاه چند روزه شديدا" تجويز ميشود . بهترين ايام براي مسافرت روزهاي چهارشنبه تا جمعه پيش بيني ميشوند که همچنين بهترين روزهاي هفته براي برقراري ارتباط تماسهاي دوستانه و يا شغلي محسوب ميگردند . تاثير عطارد، شکفتگي در کارهاست و چنانچه منتظر رسيدن يک خبر يا يک نامه يا نتيجه يک کار هستيد ، در روزهاي فوق احتمالا" آنرا دريافت خواهيد کرد punkt.gifد

دvagen.gifد مهر ماه : در نيمه اول هفته با موجي از توقعات از جانب ديگران مواجه خواهيد شد ولي سخت نگيريد . سعي کنيد که آنچه که هستيد باشيد و نه آنچه که ديگران متوقع اند . اگر احساس ميکنيد که ديگران بعضي چيزها را از شما پنهان ميکنند، نگران نباشيد چون مسائل بنفع شما و در کوتاه مدت برملا خواهند شد . در اوايل هفته پول و مشاجره، در اواسط هفته شراکت، در اواخر هفته نامه در طالع شما ديده ميشود punkt.gifد

دskorpionen.gifد آبان ماه : شکل نجومي و وضعيت ستاره ها در طالع متولدين آبان بسيار جالب افتاده است . پرتو قدرتمند مريخ بشما روحيه حادثه جويي و جستجوگري ميدهد از اينرو امکان وقوع مسافرت براي شما بسيار زياد است . از آنجا که ونوس نيز در طالع شما خودنمائي ميکند، امکان آشنائي مجردها با زوج آينده مخصوصا در اين هفته بسيار محتمل ميباشد . ميزان اتکاي بنفس و قدرتي که در درون شما نهفته است در اين هفته افزايش چشمگيري مي يابد بنابراين از فرصت استفاده کنيد و در برقراري ارتباط با ديگران پيشگام شويد punkt.gifد

دskytten.gifد آذر ماه : پلوتو نه تنها در حيطه سرنوشت و تخيلات شما در آينده نگري داراي تاثيرات بسيار قوي و موثريست بلکه گاه موجب پاره شدن ريسمان گذشته و حال شده و شما را به فراموشي آنچه که در گذشته بوقوع پيوسته وادار ميسازد . عطارد در قسمت فوقاني طالع شما تقريبا در تمام مدت هفته در حال حرکت است و قواي فکري شما را در برخورد با مسائل و يا اهدافي که داريد تامين ميکند . اين خاصيت همراه با تاثيرات اورانوس بشما فرصتي خواهد داد تا بتوانيد در خلال اين هفته به جنبه هاي مهم زندگي خود بيشتر فکر کنيد و تصميمات جدي و عمده در مورد کار و حرفه و يا زندگي خود بگيريد .

دstenbocken.gifد دي ماه : قوه تشخيص خوب از بد که بطور طبيعي در وجود شما نهفته است در اين هفته شما را در جايگاه محکم و مناسبي قرار خواهد داد ولي جمعا" هفته پر مشغله اي در پيش خواهيد داشت . حرکت عطارد و عبور آن از بخشهاي حساس طالع شما اين فرصت را بشما خواهد داد تا از يکنواختي کارهاي روزانه ولو براي چند روز رها شويد . از اينرو امکان وقوع مسافرت براي شما پيش بيني ميشود . همچنين يک رابطه قابل توجه بين مسافرت و دوستيابي خودنمائي ميکند و براي آنها که مجرد هستند امکان آشنائي با زوج آينده بسيار محتمل ديده ميشود

دvattumannen.gifد بهمن ماه : در نيمه اول هفته احتمالا با حجم سنگيني از کار روبرو خواهيد شد . اين حجم کار فقط در زمينه هاي شغلي نيست و ميتواند در رابطه با احتياجات زندگي روزمره نيز باشد . امکان وقوع حادثه در اين هفته ديده مي شود اما با پرهيز از عجله و شتاب زدگي ميتوانيد از آن جلوگيري کنيد . همچنين در اين هفته حرکت عطارد بشما مژده هائي در ارتباط با يکسري تسهيلات مالي و يا ساخته شدن يک منبع مالي جديد ميدهد از اينرو هرگونه پيشنهادي که بشما در زمينه هاي شغلي ميشود را جدي تلقي کرده و به جوانب آن فکر کنيد punkt.gifد

دfiskarna.gifد اسفند ماه : براي متولدين اسفند در اين هفته يک سلسله دوستيها و معاشرتهاي اجتماعي بوضوح قابل رويت است . احيانا" روزهاي اول هفته با مشکلات مالي روبرو خواهيد شد ولي هرگونه عجله در تصميم گيري در اين خصوص شما را با مشکل بزرگتري روبرو خواهد کرد . بنابراين مسائل را عجالتا" ساده بگيريد تا خود بخود حل شوند . گذشته از اينمورد زندگي خصوصي و روابط عشقي با عاطفي شما در اين هفته با بازيگري مريخ و اورانوس به نقطه اوج و شکوفائي غير منتظره اي خواهد رسيد . براي آنها که مجرد هستند و بدنبال زوج آينده خود ميگردند عشق با يک نگاه پيش بيني  ميشود

vaduren.gif

 فروردين ماه : تاثيرات زحمل در اين هفته بر روي متولدين فروردين ممکن است ايجاد برخي سوئ تفاهمها در زمينه هاي زندگي خانوادگي و يا در جمع دوستان کند . خود را براي يکسري مسئوليتهاي جديد و کارهاي اضافي در محيط خانه آماده کنيد . اگر در صدد خريد يا فروش ملک هستيد کمي تامل کنيد و صبور باشيد . در اواخر هفته يک پيغام يا يک ديدار غير منتظره با يک دوست قديمي شما را متعجب خواهد کرد . آنرا به فال نيک بگيريد . دو مورد نامه احتمالا از راه دور در طالع شما ديده ميشود punkt.gif

oxe.gif ارديبهشت ماه : سياره ها در اين هفته مطابق ميل و توقعات شما ميچرخند . از جمله تاثيراتشان ايجاد ميل و رغبت فراوان به مسافرت کردن و يا برقراري ارتباطهاي اجتماعي و دوستيابي است . در اوايل هفته بهبودي و سلامت براي بيمار شما يا يکي از اطرافيان شما و مسافرت و مشاجره ، در اواسط هفته مسائل عشقي و عاطفي، در اواخر هفته مشارکت و شانس يا اقبال ، پول و نامه احتمالا از راه دور و مسائل خانوادگي در طالع شما ديده ميشود punkt.gif

tvillingarna.gif خرداد ماه : عطارد ، سياره حاکم شما در اغلب روزهاي اين هفته تاثيرات مطلوب خود را در زمينه هاي زندگي اجتماعي و روابط شما با ديگران خواهد گذاشت . نظرات و خواسته هاي شما براحتي از جانب ديگران پذيرفته خواهد شد . متولدين خرداد که صاحب فرزند ميباشند ممکن است در رابطه خواسته هاي فرزندانشان يا احيانا" کنترل کردنشان مشکلاتي پيدا کنند . عطارد در زمينه هاي ملکي از هر نوع و از هر طريق فوايد بسيار مطلوبي برايتان ايجاد خواهد کرد . در اين هفته تندرستي در طالع شما ديده ميشود punkt.gif

kraftan.gif تير ماه : با ورود مريخ در طالع شما در خلال اين هفته قادر خواهيد بود که در زمينه هاي کاري و يا عقيدتي با رقباي خود مقابله بپردازيد . هر چند که چندان صبور بنظر نميرسيد اما فرصتي طلائي بدست خواهيد آورد تا براي خواسته هاي خود و آنچه که براي شما سرنوشت ساز است اقداماتي بعمل آوريد . اگر در خلال هفته هاي گذشته فعاليتهائي کرده ايد در اين هفته و هفته هاي آينده پاداش زحمات خود را يکي پس از ديگري خواهيد گرفت . سياره ونوس نيز در قسمت اعظم هفته مهمان شما خواهد بود و شرايطي ايجاد خواهد کرد که طي آن به موفقيتهاي چشمگير نايل گرديد punkt.gif

lejonet.gif مرداد ماه : در نيمه اول هفته شرايطي ايجاد خواهد شد که طي آن کار را به تفريح ترجيح خواهيد داد . اطرافيان ممکن است از شما توقع داشته باشند که کمي از وقت خود را صرف آنها کنيد . اين خواسته ها چندان بيجا نيست و اگر به آن مبادرت کنيد پشيمان نخواهيد شد . در روزهاي اول هفته نامه و در اواسط هفته پول و مشارکت در طالع شما ديده ميشود punkt.gif

jungfrun.gif شهريور ماه : عطارد سياره حاکم بر شما در اين هفته بطرز بي سابقه اي فعال است و تاکيد فراوان بر مسافرت دارد . از اينرو هرگونه اقدام براي مسافرت ولو يک مسافرت کوتاه چند روزه شديدا" تجويز ميشود . بهترين ايام براي مسافرت روزهاي چهارشنبه تا جمعه پيش بيني ميشوند که همچنين بهترين روزهاي هفته براي برقراري ارتباط تماسهاي دوستانه و يا شغلي محسوب ميگردند . تاثير عطارد، شکفتگي در کارهاست و چنانچه منتظر رسيدن يک خبر يا يک نامه يا نتيجه يک کار هستيد ، در روزهاي فوق احتمالا" آنرا دريافت خواهيد کرد punkt.gif

vagen.gif مهر ماه : در نيمه اول هفته با موجي از توقعات از جانب ديگران مواجه خواهيد شد ولي سخت نگيريد . سعي کنيد که آنچه که هستيد باشيد و نه آنچه که ديگران متوقع اند . اگر احساس ميکنيد که ديگران بعضي چيزها را از شما پنهان ميکنند، نگران نباشيد چون مسائل بنفع شما و در کوتاه مدت برملا خواهند شد . در اوايل هفته پول و مشاجره، در اواسط هفته شراکت، در اواخر هفته نامه در طالع شما ديده ميشود punkt.gif

skorpionen.gif آبان ماه : شکل نجومي و وضعيت ستاره ها در طالع متولدين آبان بسيار جالب افتاده است . پرتو قدرتمند مريخ بشما روحيه حادثه جويي و جستجوگري ميدهد از اينرو امکان وقوع مسافرت براي شما بسيار زياد است . از آنجا که ونوس نيز در طالع شما خودنمائي ميکند، امکان آشنائي مجردها با زوج آينده مخصوصا در اين هفته بسيار محتمل ميباشد . ميزان اتکاي بنفس و قدرتي که در درون شما نهفته است در اين هفته افزايش چشمگيري مي يابد بنابراين از فرصت استفاده کنيد و در برقراري ارتباط با ديگران پيشگام شويد punkt.gif

skytten.gif آذر ماه : پلوتو نه تنها در حيطه سرنوشت و تخيلات شما در آينده نگري داراي تاثيرات بسيار قوي و موثريست بلکه گاه موجب پاره شدن ريسمان گذشته و حال شده و شما را به فراموشي آنچه که در گذشته بوقوع پيوسته وادار ميسازد . عطارد در قسمت فوقاني طالع شما تقريبا در تمام مدت هفته در حال حرکت است و قواي فکري شما را در برخورد با مسائل و يا اهدافي که داريد تامين ميکند . اين خاصيت همراه با تاثيرات اورانوس بشما فرصتي خواهد داد تا بتوانيد در خلال اين هفته به جنبه هاي مهم زندگي خود بيشتر فکر کنيد و تصميمات جدي و عمده در مورد کار و حرفه و يا زندگي خود بگيريد .

stenbocken.gif دي ماه : قوه تشخيص خوب از بد که بطور طبيعي در وجود شما نهفته است در اين هفته شما را در جايگاه محکم و مناسبي قرار خواهد داد ولي جمعا" هفته پر مشغله اي در پيش خواهيد داشت . حرکت عطارد و عبور آن از بخشهاي حساس طالع شما اين فرصت را بشما خواهد داد تا از يکنواختي کارهاي روزانه ولو براي چند روز رها شويد . از اينرو امکان وقوع مسافرت براي شما پيش بيني ميشود . همچنين يک رابطه قابل توجه بين مسافرت و دوستيابي خودنمائي ميکند و براي آنها که مجرد هستند امکان آشنائي با زوج آينده بسيار محتمل ديده ميشود

vattumannen.gif بهمن ماه : در نيمه اول هفته احتمالا با حجم سنگيني از کار روبرو خواهيد شد . اين حجم کار فقط در زمينه هاي شغلي نيست و ميتواند در رابطه با احتياجات زندگي روزمره نيز باشد . امکان وقوع حادثه در اين هفته ديده مي شود اما با پرهيز از عجله و شتاب زدگي ميتوانيد از آن جلوگيري کنيد . همچنين در اين هفته حرکت عطارد بشما مژده هائي در ارتباط با يکسري تسهيلات مالي و يا ساخته شدن يک منبع مالي جديد ميدهد از اينرو هرگونه پيشنهادي که بشما در زمينه هاي شغلي ميشود را جدي تلقي کرده و به جوانب آن فکر کنيد punkt.gif

fiskarna.gif اسفند ماه : براي متولدين اسفند در اين هفته يک سلسله دوستيها و معاشرتهاي اجتماعي بوضوح قابل رويت است . احيانا" روزهاي اول هفته با مشکلات مالي روبرو خواهيد شد ولي هرگونه عجله در تصميم گيري در اين خصوص شما را با مشکل بزرگتري روبرو خواهد کرد . بنابراين مسائل را عجالتا" ساده بگيريد تا خود بخود حل شوند . گذشته از اينمورد زندگي خصوصي و روابط عشقي با عاطفي شما در اين هفته با بازيگري مريخ و اورانوس به نقطه اوج و شکوفائي غير منتظره اي خواهد رسيد . براي آنها که مجرد هستند و بدنبال زوج آينده خود ميگردند عشق با يک نگاه پيش بيني  ميشود

/ 0 نظر / 15 بازدید