زندگی آب است

این سیب یک روز تمام خواهد شد و تو ای کوچکْ کِرم سیب من،

می دانم که تا آبیِِ آسمان را نبینی،آسمان را نبینی،

تا بوی ِکاه گل و خاک ِ نَمور را نیازمایی،

و تا گرمی ِ پُر گَزِش ِآفتاب را نچشی،

هرگز، هرگز،

جسارت سَرکِشیدن از کهنه سوراخ ِاین سیب ِ سرخ ِ شیرین را نخواهی آزمود.

 

پس قصد جسارت کن ،

سرت را بلند کن،

بِکِش لاشه  لَز ِج ِ تنت را از بستر خوش رنگ و بوی ِ این قفس خوش نقش و نگار،

و بگذر از هوست،

بگذر از عطش بی وقفه حیاتت،

بگذر.

 

واینک بگذار،

بگذار تا سبوی چشمانت پُر شود از ریزش باران و آفتاب،

از صدای آب و قژقژ چرخاب،

و از نجوای مُریدِ یک محراب.

 

و بمان،

بمان و بیازمای هراس از تن رَستن را.

بر خود هموار کن اندیشه یک دَم ِدیگر نبودن را،

سوختن ِ تن لطیفت، به آفتاب سوزان را،

جربزه صید شدن، به چنگال آن کلاغ هرز چشم را.

 

بمیر،

بمیر و از قفسی که برایت مقدّر شده رها شو و

بیاسای

و بیندیش

و بدان،

که زندگی چرخش جسم سنگین حول محور یک دانه نیست.

زندگی خواب و خوراک و رعشه یکی شدن و مرگ نیست.

زندگی آسمان است ،

رنگین کمان و باران است،

ترنّم باد و رقصیدن دامان دختران است.

 

زندگی عشق است،

بوسه است،

بر سینه معشوق خود ، لمیدن و خُسبیدن است.

 

زندگی آب است، زلال است، آب است.

این متن از خانم فرحناز نقشبند میباشد

/ 3 نظر / 27 بازدید
عاطفه

سلام خوبی؟ فکر می کنم تمام این شعرو نوشتی به خاطر 3 خط آخرش!!!!!!!!!!!! آره؟ خوش باشی

سمین

دور يا نزديک راهش می توانی خواند هر چه را آغاز وپايانی است -حتی هر چه را آغاز و پايان نيست-!!!!!!!!! زندگی راهی است . از به دنيا آمدن تا مرگ!!!!!! شايد مرگ هم راهی است آه ای که تن فرسودی وهرگز نياسودی!!!! هيچ آيا يک قدم ديگر توانی ماند؟ هيچ آيا يک نفس ديگر توانی راند؟ نيمه راهی طی شد اما نيمه جانی هست باز بايد رفت تا در تن توانی است باز بايد رفت....... راه باريک افق تاريک دور يا نز دیک

سمین

دور يا نزديک راهش می توانی خواند هر چه را آغاز وپايانی است -حتی هر چه را آغاز و پايان نيست-!!!!!!!!! زندگی راهی است . از به دنيا آمدن تا مرگ!!!!!! شايد مرگ هم راهی است آه ای که تن فرسودی وهرگز نياسودی!!!! هيچ آيا يک قدم ديگر توانی ماند؟ هيچ آيا يک نفس ديگر توانی راند؟ نيمه راهی طی شد اما نيمه جانی هست باز بايد رفت تا در تن توانی است باز بايد رفت....... راه باريک افق تاريک دور يا نز دیک