فال هفته (۲۱ شهريور)

1.gif فروردين‌ (برج‌ حمل‌):
  
  در آغاز اين‌ نيمه‌، هر چيز يا هر كسي‌ كه‌ تمركز حواستان‌ را از روي‌ تفريح‌ و سرگرمي‌ به‌ هم‌ بزند، بابي‌اعتنايي‌ و بي‌توجهي‌ شديد و محض‌ شما مواجه‌ مي‌گردد. در اين‌ روزها، مايليد، بيشتر اوقاتتان‌ را دراجتماعات‌ سپري‌ نماييد و منيت‌ و اعتماد به‌ نفس‌تان‌، به‌ شدت‌ افزايش‌ خواهد يافت‌. ولي‌، طولي‌نخواهد كشيد كه‌ از كانون‌ توجهات‌ خارج‌ مي‌شويد، به‌ خصوص‌، وقتي‌ اوضاع‌ طبق‌ پيش‌بيني‌ وانتظارات‌ شما پيش‌ نروند! ولي‌، اين‌ هم‌ اهميت‌ زيادي‌ نخواهد داشت‌، چرا كه‌ جذابيت‌ و گيرايي‌ذاتي‌تان‌ همه‌ اطرافيانتان‌ را تحت‌ تأثير قرار مي‌دهد. در روزهاي‌ پاياني‌ نيمه‌، به‌ غرايز، الهامات‌، افكار بكرو حس‌ ششم‌تان‌، كاملا، اعتماد كنيد و اجازه‌ دهيد كه‌ رهنمون‌تان‌ باشند!
    وضعيت‌ رمانتيك‌ ©©©©©
    وضعيت‌ مالي‌: $ $ $ $
    وضعيت‌ ارتباطي‌: * * * * *
    
    2.gif ارديبهشت‌ (برج‌ ثور):
    در آغاز اين‌ نيمه‌، هرچه‌ اوقات‌ بيشتري‌ را در خانه‌ و در كنار عزيزانتان‌ سپري‌ نماييد، شادتر، سرحال‌تر و راضي‌تر خواهيد بود. با اين‌ حال‌، بهتر است‌ تا جاي‌ ممكن‌ خودتان‌ را از مشكلات‌ و گلايه‌هاي‌خانوادگي‌، به‌ دور نگه‌ داريد، وگرنه‌، درگير دردسرهايي‌ مي‌شويد كه‌ مدتهاي‌ مديدي‌ آزارتان‌ خواهندداد. در صورت‌ تجرد، امكان‌ آشنايي‌تان‌ با نيمه‌ گمشده‌تان‌ بسيار زياد خواهد بود. حالا، هر زمان‌ كه‌احساس‌ سرگرداني‌، بي‌سر و ساماني‌ و عدم‌ خويشتن‌ داري‌ به‌ سراغتان‌ آمد، به‌ جاي‌ اقدامات‌ عجولانه‌ ونسنجيده‌، جوانب‌ احتياطي‌ را رعايت‌ كنيد تا اين‌ دوره‌ گذرا و احساسي‌ و بحراني‌ سپري‌ گردد. درروزهاي‌ پاياني‌ نيمه‌، تحت‌ هيچ‌ شرايطي‌ از اقوام‌ و خويشاوندانتان‌ سوءاستفاده‌ به‌ عمل‌ نياوريد، وگرنه‌،با بي‌مهري‌ و بي‌توجهي‌ كامل‌ او مواجه‌ مي‌گرديد!
    وضعيت‌ رمانتيك‌ ©©©©©
    وضعيت‌ مالي‌: $ $
    وضعيت‌ ارتباطي‌: * * * * *
    
    3.gif خرداد (برج‌ جوزا):
    در آغاز اين‌ نيمه‌، اصلا و تحت‌ هيچ‌ شرايطي‌ حاضر نيستيد در دام‌ روزمره‌گي‌ و يكنواختي‌ زندگي‌بيفتيد! در عوض‌، بايستي‌، باور كنيد كه‌ فردي‌ آزاد و مستقل‌ هستيد. در اين‌ روزها، فرصتي‌ طلايي‌ واستثنايي‌ نصيب‌تان‌ مي‌شود تا از طرق‌ خيلي‌ طبيعي‌ و ايمن‌ به‌ اطرافيانتان‌ ثابت‌ كنيد كه‌ فردي‌ مستقل‌ وخودكفا هستيد. تا جاي‌ ممكن‌، روي‌ هيچ‌ موضوعي‌ پافشاري‌ و اصرار بي‌جهت‌ به‌ خرج‌ ندهيد و درعوض‌، با جريان‌ زندگي‌ پيش‌ برويد. در روزهاي‌ پاياني‌ نيمه‌، حسابي‌ مراقب‌ وضعيت‌ سلامتي‌ وتندرستي‌تان‌ باشيد و در صورت‌ لزوم‌، معاينه‌ كاملي‌ از جسم‌تان‌ به‌ عمل‌ آوريد!
    وضعيت‌ رمانتيك‌ ©©©©©
    وضعيت‌ مالي‌: $ $ $ $ $
    وضعيت‌ ارتباطي‌: *
    
    4.gif تير (برج‌ سرطان‌):
    در آغاز اين‌ نيمه‌، توجه‌ كامل‌، همه‌ جانبه‌ و دقيقي‌ روي‌ وضعيت‌ مالي‌تان‌ داشته‌ باشيد! در حال‌حاضر، در رابطه‌ با ارزشيابي‌ مسايل‌ مالي‌تان‌، خيلي‌ نگران‌ و مضطرب‌ هستيد و بهتر است‌ اين‌ ارزشيابي‌را در سطح‌ وسيع‌ و گسترده‌اي‌ انجام‌ دهيد. در اين‌ روزها، فراز و نشيب‌هاي‌ احساسي‌ و عاطفي‌ متعددي‌را تجربه‌ خواهيد كرد و در بسياري‌ از مسايل‌ با ترديد و بلاتكليفي‌ روبه‌رو هستيد، پس‌، بهتر است‌ براي‌مدت‌ زمان‌ نسبتٹ طولاني‌ هيچگونه‌ تصميمي‌ اتخاذ نكنيد و تصميمات‌ مهم‌ را به‌ زمان‌ ديگري‌ موكول‌نماييد. در روزهاي‌ پاياني‌ نيمه‌، همسر يا عزيزتان‌، نيازمند پشتيباني‌ و حمايت‌هاي‌ بي‌شائبه‌ شما خواهدبود!
    وضعيت‌ رمانتيك‌ ©©©
    وضعيت‌ مالي‌: $ $ $
    وضعيت‌ ارتباطي‌: * * *
    
    5.gif مرداد (برج‌ اسد):
    در آغاز اين‌ نيمه‌، سطوح‌ انرژي‌ جسماني‌تان‌ افزايش‌ پيدا خواهد كرد و نقطه‌ عطف‌ مهيج‌ و بي‌نظيري‌در زندگي‌تان‌ به‌ وجود مي‌آورد. پس‌، كاملا آماده‌ خواهيد بود تا با هر چيزي‌ مواجه‌ گرديد كه‌ زندگي‌ وسرنوشت‌، برايتان‌، رقم‌ خواهند زد. در صورت‌ تجرد، يكي‌ از آشنايان‌ دور، توجهتان‌ را به‌ خود جلب‌خواهد كرد و باعث‌ شگفتي‌ و حيرت‌تان‌ مي‌شود. عليرغم‌ تجربه‌ فراز و نشيب‌هاي‌ احساسي‌ و عاطفي‌،در اين‌ زمان‌، كاملا، با ديگران‌ سازگار و هماهنگ‌ هستيد و با همه‌ احساس‌ راحتي‌ و نزديكي‌ مي‌كنيد. درروزهاي‌ پاياني‌ نيمه‌، فرصتي‌ عالي‌ و بي‌نظير براي‌ درخشيدن‌ و اختصاص‌ كانون‌ توجهات‌ به‌ خود،عايدتان‌ مي‌شود!
    وضعيت‌ رمانتيك‌ ©©©©©
    وضعيت‌ مالي‌: $ $ $
    وضعيت‌ ارتباطي‌: * * * *
    
    6.gif شهريور (برج‌ سنبله‌):
    در آغاز اين‌ نيمه‌، تا حدي‌، مرموز و تودار جلوه‌ خواهيد كرد و به‌ همين‌ دليل‌، ديگران‌ تمايل‌ چنداني‌به‌ مراوده‌ و هم‌ نشيني‌ با شما، از خود نشان‌ نخواهند داد، ولي‌، اين‌ بدان‌ معنا نيست‌ كه‌ نتوانيد به‌ تنهايي‌،اوقات‌ خوب‌ و خوشي‌ را براي‌ خود رقم‌ بزنيد! در اين‌ روزها، در رابطه‌ با وسوسه‌ شديد و توان‌ كاه‌ افشاي‌حقايق‌ و سراسر درد آور و ناراحت‌ كننده‌ خانوادگي‌، از خود مقاومت‌ نشان‌ دهيد، به‌ خصوص‌، اگر فردي‌تحت‌ فشارتان‌ قرار داده‌ و كاسه‌ صبر و تحمل‌تان‌ را لبريز كرده‌ است‌. در روزهاي‌ پاياني‌ نيمه‌، در صورت‌پيشنهاد كار يا يك‌ رشته‌ تحصيلي‌ جالب‌، ولي‌ نه‌ چندان‌ خوش‌ نما، آن‌ را به‌ سرعت‌ بپذيريد و تحت‌ هيچ‌شرايطي‌، آن‌ را رد نكنيد!
    وضعيت‌ رمانتيك‌ ©
    وضعيت‌ مالي‌: $ $ $ $ $
    وضعيت‌ ارتباطي‌: * * *
    
    7.gif مهر (برج‌ ميزان‌):
    در آغاز اين‌ نيمه‌، رابطه‌ محبت‌آميز و حسن‌ تفاهمي‌ بين‌ شما و همسر و عزيزتان‌ وجود خواهد داشت‌و دوستانتان‌، در تمام‌ لحظات‌، حامي‌ و پشتيبان‌ قرص‌ و محكم‌تان‌ خواهند بود. در اين‌ روزها، زندگي‌عاطفي‌تان‌، رخدادهاي‌ غير منتظره‌ و غيرمتعارف‌ جالبي‌ را برايتان‌ به‌ ارمغان‌ خواهد آورد و دوراني‌ مملواز سرگرمي‌، خوشي‌، نشاط و خشنودي‌ را برايتان‌ رقم‌ مي‌زند. با اين‌ حال‌، چون‌ همه‌ اطرافيانتان‌ به‌ اندازه‌شما، سرحال‌ و خوشحال‌ نيستند گاه‌ و بيگاه‌، مزاحمت‌ها و دردسرهايي‌ برايتان‌ ايجاد خواهند كرد كه‌البته‌، آنقدر، بي‌اهميت‌ و پيش‌ پا افتاده‌ هستند كه‌ مي‌توانيد، بدون‌ توجه‌ به‌ آنها، سير عادي‌ زندگي‌تان‌ راطي‌ كنيد. در روزهاي‌ پاياني‌ نيمه‌، در جهت‌ تقويت‌ اعتماد به‌ نفس‌ و جسارت‌تان‌، اقدامي‌ آني‌ و مؤثرصورت‌ دهيد!
    وضعيت‌ رمانتيك‌ ©©©
    وضعيت‌ مالي‌: $ $
    وضعيت‌ ارتباطي‌: *
    
    8.gif آبان‌ (برج‌ عقرب‌):
    در آغاز اين‌ نيمه‌، زماني‌ كه‌، عقايد و طرح‌هاي‌ فوق‌ العاده‌ و بكري‌ در سر داريد، با صداي‌ بلند آنها رابه‌ زبان‌ بياوريد و از عملي‌ كردن‌ آنها، اصلا، وحشتي‌ نداشته‌ باشيد، چرا كه‌، نتايجي‌ عالي‌ و بي‌نظير درانتظارتان‌ هستند. بعد از آن‌، با خيالي‌ راحت‌، فكر و توجهتان‌ را روي‌ حرفه‌، امور تحصيلي‌ يا اهداف‌بلندپروازانه‌ و جاه‌ طلبانه‌ بلند مدتتان‌، متمركز نماييد، فقط، در اين‌ ميان‌، وقتي‌ با موانعي‌ مشكل‌ساز وپردردسر مواجه‌ شديد، قدمهايتان‌ را با احتياط كامل‌ برداريد. در اين‌ روزها، حس‌ جهت‌يابي‌تان‌، تاحدي‌، ضعيف‌ عمل‌ مي‌كند و از اين‌ رو، دائمٹ، در تلاشيد تا راهي‌ صحيح‌ به‌ سوي‌ آينده‌اي‌ درخشان‌بيابيد. ممكن‌ است‌، در اين‌ راه‌، تا حدي‌ سر خورده‌ و نااميد شويد، ولي‌، بد به‌ دل‌ راه‌ ندهيد و صبر وحوصله‌ را چراغ‌ راه‌ زندگي‌تان‌ كنيد!
    وضعيت‌ رمانتيك‌ ©©©
    وضعيت‌ مالي‌: $ $ $
    وضعيت‌ ارتباطي‌: * * * * *
    
    9.gif آذر (برج‌ قوس‌):
    در آغاز اين‌ نيمه‌، در حالي‌ كه‌، افق‌هاي‌ فكري‌ و ذهني‌تان‌، روز به‌ روز، گسترده‌تر و وسيع‌تر مي‌شوند،دل‌ توي‌ دلتان‌ نيست‌ تا هر چه‌ زودتر، به‌ كند و كاو در فرصت‌ها و امكانات‌ موجود بپردازيد. در اين‌روزها، طرز برخورد و رفتار مثبت‌ و خيرخواهانه‌تان‌، درهاي‌ متعدد و زيادي‌ را به‌ رويتان‌ مي‌گشايد و به‌خوبي‌ در خواهيد يافت‌ كه‌ اين‌ آغاز مرحله‌اي‌ الهام‌ بخش‌ و پربار است‌ كه‌ در آن‌، هر اتفاقي‌ مي‌تواند رخ‌دهد! حالا، زماني‌ است‌ كه‌ معجزات‌ كوچك‌ و بزرگي‌ را، به‌ عينه‌، مشاهده‌ خواهيد كرد و بايد بدانيد كه‌اين‌ تازه‌ اول‌ كار است‌ و بعد از اين‌، مي‌توانيد منتظر معجزه‌هاي‌ بزرگتري‌ هم‌ باشيد. در روزهاي‌ پاياني‌نيمه‌، از امكان‌ هر گونه‌ مسافرتي‌، با روي‌ باز، استقبال‌ كنيد و آن‌ را از دست‌ ندهيد!
    وضعيت‌ رمانتيك‌ ©
    وضعيت‌ مالي‌: $ $ $ $ $
    وضعيت‌ ارتباطي‌: * *
    
    10.gif دي‌ (برج‌ جدي‌):
   
 در آغاز اين‌ نيمه‌، طرز برخورد و رفتار محافظه‌ كارانه‌ غريزي‌تان‌ باعث‌ مي‌شود كه‌ همسر يا عزيزتان‌،ناخودآگاه‌ از شما فاصله‌ بگيرد و احساس‌ صميميت‌ و نزديكي‌ سابق‌ را نداشته‌ باشد. بايستي‌ با دورانديشي‌ و محافظه‌ كاري‌، وارد عمل‌ گرديد تا تلاشها و كوشش‌ هايتان‌، به‌ ثمر بنشينند و نتايجي‌ مثمرثمرو خوشايند عايدتان‌ كنند. در صورت‌ تجرد، احساس‌ نزديكي‌ و صميميت‌ بيشتري‌ با فردي‌ خواهيدداشت‌ كه‌ از قديم‌، به‌ نحوي‌، روي‌ او شناخت‌ داشته‌ايد، ولي‌، تا به‌ حال‌، چنين‌ حسي‌ را نسبت‌ به‌ او، درخود سراغ‌ نكرده‌ بوديد. اطمينان‌ داشته‌ باشيد كه‌ او مي‌تواند نيمه‌ گمشده‌ شما باشد! در روزهاي‌ پاياني‌نيمه‌، آيا از استطاعت‌ مالي‌ كافي‌ براي‌ ولخرجي‌ها و بريز و بپاش‌هاي‌ نسنجيده‌ و غيرمنطقي‌برخورداريد؟!
    وضعيت‌ رمانتيك‌ ©©©©©
    وضعيت‌ مالي‌: $ $ $
    وضعيت‌ ارتباطي‌: * * * * *
    
    11.gif بهمن‌ (برج‌ دلو):
    در آغاز اين‌ نيمه‌، هويت‌تان‌ در كنار افرادي‌ متغير خواهد بود كه‌ با آنها معاشرت‌ و همنشيني‌ داريد. به‌اين‌ معنا كه‌، خوشي‌ و غم‌ ديگران‌، به‌ سرعت‌، در وجودتان‌ رخنه‌ مي‌كند. در اين‌ روزها، اگر مجبور شويدكه‌ اوقات‌ زيادي‌ را تنها بمانيد، احساس‌ خلاء و سرگشتگي‌ به‌ شما دست‌ خواهد داد. در اين‌ زمان‌، باهمسر يا عزيزتان‌، دوراني‌ پرهيجان‌ و پرنشاط را تجربه‌ خواهيد كرد كه‌ اين‌ مي‌تواند نقطه‌ عطفي‌ استثنايي‌در زندگي‌تان‌ محسوب‌ شود. در صورت‌ تجرد، در سفر يا مهماني‌، با نيمه‌ گمشده‌ خود آشنا خواهيد شد.در روزهاي‌ پاياني‌ نيمه‌، خود را آماده‌ وداع‌ با رفيقي‌ نيمه‌ راه‌ كنيد!
    وضعيت‌ رمانتيك‌ ©
    وضعيت‌ مالي‌: $ $ $ $
    وضعيت‌ ارتباطي‌: * * * * *
    
    12.gif اسفند (برج‌ حوت‌):
    در آغاز اين‌ نيمه‌، نياز شديدي‌ در خود سراغ‌ خواهيد كرد تا تحت‌ هر شرايطي‌، در خدمت‌ همنوعانتان‌باشيد. البته‌، ممكن‌ است‌، در اين‌ ميان‌، انگيزه‌ها و نيات‌ خيرخواهانه‌ و مثبت‌تان‌ با سوءتفاهماتي‌ مواجه‌گردند و نتايجي‌ كاملا بعيد و نامنتظر عايدتان‌ كنند! در اين‌ روزها، حسابي‌ مراقب‌ باشيد تا اجازه‌ ندهيد كه‌فردي‌ خوش‌ نما و متظاهر، از شما سوءاستفاده‌ احساسي‌ و عاطفي‌ به‌ عمل‌ آورد. حالا، اصلا نبايد به‌دوستانتان‌، اعتماد صددرصد و كوركورانه‌ داشته‌ باشيد، چرا كه‌، در مواقع‌ بحراني‌ و حساس‌، به‌ راحتي‌،پشتتان‌ را خالي‌ خواهند كرد. طرز برخورد و رفتار روشنفكرانه‌تان‌ از شما فردي‌ منطقي‌ و پذيرا درست‌خواهند كرد، فقط مراقب‌ باشيد كه‌ قرباني‌ دسيسه‌ها و توطئه‌ها نشويد. در روزهاي‌ پاياني‌ نيمه‌، در برابردفاع‌ از حق‌ و حقوق‌ فردي‌تان‌، جدي‌ و سخت‌ گير باشيد!
    وضعيت‌ رمانتيك‌ ©©©
    وضعيت‌ مالي‌: $ $ $ $ $
    وضعيت‌ ارتباطي‌

/ 1 نظر / 12 بازدید
مداد سفید

سلام ...اقا جالب بود ...يه چيزايی خوندم که بايد مواظب باشم بيشتر...