دلم می خواد خدا باشم

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 


از تموم اين آدما ... اين دروغا ... اين کلکا


جدا باشم


دلم می خواد تو آسمون ... اون بالاها


رو صندلی دسته طلا بشينم و


دور سرم بگردن فرشته ها و پريا


دلم می خواد عصامو که بر می دارم


رعد بياد ... برق بياد


انگشتمو که تکون می دم


بارون بياد ... برف بياد


دلم می خواد وقتی که فرياد می زنم


زمين بلرزه از صدام


آدما بترسن از نگام


دلم می خواد ماه و ستاره ها رو بريزم تو يه کيسه


بعد دونه دونه اونا رو بردارم و نگاه کنم


قشنگاشو جدا کنم


واسه خودم بردارم و


ماهو بذارم جای چلچراغ قصر شيشه ايم تو آسمون


بقيشو هم بدم برای بچه ها


شادی کنن بازی کنن


ستاره هار و قل بدن


خنده هاشونو ول بدن


دلم می خواد يه فوت کنم به دريا


مرواريدای کفشو بدزدم


همهشو بريزم تو يه تنگ شيشه ای


بعد بذارم تو آسمون


همونجايی که يک زمون


خورشيد خانوم


ناز می کرد


از اين طرف به اون طرف


يواشکی پرواز می کرد


دلم می خواد پولدارا رو گدا کنم


تموم بچه واکسيا رو صدا کنم


تموم اسکناسا رو


روی سرشون مثه بارون رها کنم


دلم می خواد وقتی خيابون شلوغه


همه جا دوده ... همه جا بوقه


رنگين کمونو بردارم


وسط خيابون بذارم


دلم می خواد دنيا ديگه گرد نباشه ... صاف باشه


دور و برش نرده بذارن پريا


تا بچه ها نيفتن


دلم می خواد آب تموم دريا ها رو


وسط کوير بيارم


دلم می خواد خونه های درازو کوتاه کنم


بعدش ازون بالا بالاها


به تمومشون نگاه کنم


دلم می خواد آدمايی رو که دروغ می گن


همه شونو رو سياه کنم


آدمای عاشق پيشه رو


حسابی رو براه کنم


دلم می خواد آدمای کور ببينن


آدمايی که نمی شنون


گوشا شونو پر صدا کنم


دلم می خواد


دلم می خواد ... دلم می خواد


آخ که فقط دلم می خواد


آدمايی رو که مردن


از خواب ناز بيدار کنم


مرگی تو کار نباشه


تموم اين پير پاتالا


جوون بشن


ساده و مهربون بشن


آخ که چقد دلم می خواد خدا باشم


جيغ بزنم ... داد بزنم


تک باشم و تک باشم و از بقيه جدا باشم


حالی داره خدا بودن


از بقيه جدا بودن

/ 2 نظر / 13 بازدید
فراز

سلام...ما هم دلمون میخواد...کاشکی خدا نبود/عیسی و عصا نبود.آدم و حوا نبود /عرش کبریا نبود. آخرت و دنیا نبود/ زندگی و فنا نبود...

saba

سلام...همه اون هايی که هنوز يه کمی احساس براشون مونده....دلشون همه اين ها رو می خواد...دلت بهاری باشه....