نخستين نماز جمعه مختلط در نيويورک برگزار شد

در يک رويداد تاريخی در شهر نيويورک، گروهی از زنان و مردان مسلمان مراسم نماز جمعه را به صورت مختلط و به امامت يک زن برگزار کرده اند.
 

امينه ودود پيشاپيش گروه مختلط نمازگزاران در نيويورک نماز را اقامه می کند

خانم ودود با به عهده گرفتن امامت نماز جمعه مختلط تاريخ ساز شد

خانم امينه ودود استاديار مطالعات اسلامی در دانشگاه مشترک المنافع ويرجينيا، يکی از ايالات شرقی آمريکا امامت اين نماز جماعت را به عهده داشت. اين مراسم روز 18 مارس با حضور يکصد زن و مرد مسلمان برگزار شد. در خارج از محل برگزاری نماز جماعت، که در يکی از ساختمان های کليسای جامع يوحنای قديس انجام شد، گروه کوچکی شامل تقريبا 15 نفر دست به تظاهرات زدند. يکی از تظاهرکنندگان روی پلاکاردی که حمل می کرد آرزو کرده بود خداوند يکی از سازمان دهندگان مراسم را نفرين کند.

محل برگزاری اين نماز جمعه پس از تهديد به بمبگذاری محل اصلی برگزاری آن در منهتن نيويورک، تا صبح روز جمعه فاش نشد. اسراء النعمانی، نويسنده و يکی از ترتيب دهندگان اين نماز جمعه گفت زمان اعاده حقوق زنان در جهان اسلام فرارسيده است چرا که زنان نيز می توانند نقش رهبران روحانی را بازی کنند. اين پيامی جنجال آفرين نه تنها در ميان مسلمانان ساکن نيويورک بلکه سراسر جهان عرب خواهد بود.

/ 0 نظر / 3 بازدید