فال شما در سال 84 خورشيدی                 

فرودين ماه : مزاج شما هميشه بهاری ست امّا بهار امسال ديگر حسابي بهار را به دل و مغز شما ميآورد! نميخواهيم بگوييم امسال را دمدمي مزاج خواهيد بود ، اما اگر مواظب دلتان نباشيد ممکن است به اين مشکل مبتلا شويد . يعني استعدادش را داريد . نکته مهم اين است که بخت هم با شما يار است و گاهي از اين شاخه به آن شاخه پريدن به نفعتان تمام ميشود . فقط مواظب باشيد که زياده روی نکنيد . وقتي با متولدين مهرماه رو برو ميشويد يک کمي دست به عصا باشيد بهتر است . آنها هم ميتوانند دلتان را ببرند و هم زهره تان را ! امّا با متولدين خرداد سازگاری های بسيار خواهيد داشت . رويهمرفته سال بي ماجرائي نخواهد بود

ارديبهشت ماه :
گاهي اوقات فراموش کردن آنچه گذشته است برای آدم حکم دوای جانبخش را دارد . امسال برای شما يک چنين سالي است . گذشته هر چه بوده گذشته است و شما اگر بيشتر از اين در آن باقي بمانيد عمرتان را تلف کرده ايد . يادتان باشد که فردا و پس فردائي هم هست و شما ، هم بخاطر خودتان و هم برای اطرافيانتان ، بايد بفکر اين آينده باشيد . کسي که درگير ديروز است نميداند با فردا چه کند و اين فردا را به آن ديروز ميبازد . امّا امسال سال آنيده نگری است . سال خوبي هم برای شما ميتواند باشد اگر حواستان را جمع کنيد و شش دانگ به آينده بپردازيد . اگر عاشق شکست خورده ايد دنبال عشق فرداتان باشيد و اگر تاجر ورشکسته ايد به يک تجارت جديد بيانديشيد . روزگار هم با شما خواهد بود .

خرداد ماه :
شما با مزاجي ميانه خواه بدينا آمده ايد ، طراوت بهار و گرمي تابستان با شماست . مهربانيد اگر مهرباني ببينيد و ميسوزانيد اگر غضب کنيد . پس اگر ميانه روی را که با طبع شما سازگار است ، پيشه کنيد امسال از آن سالهای استثنائي از آب در خواهد آمد . با آدمهای تندخو ، بخصوص اگر متولد بهمن باشند ، با احتياط طرف شويد . در عين حال از سرک کشيدن در کار ديگران خودداری کنيد . شخصيت شما طوری است که با آزادی دادن به اطرافيان چيزی از شما کم نميشود . هر چه آنها مستقل تر باشند با شما راحت تر و صميمي تر خواهند بود . بخصوص در کارهای مالي دست همکاران را بايد باز بگذاريد . شک بيهوده به ديگران جز ناراحتي چيزی به همراه نمي آورد

تير ماه :
امسال سال پختگي و بلوغ کامل شماست . سال دقيق شدن در احوال خود و اطرافيان و رو ياروئي با مسائل بصورتي منطقي و عاقلانه . امسال ميتواند با خيال راحت نقشه های بلند مدت بکشيد و وارد قراردادهای طولاني شويد . از ازدواج گرفته تا تجارت سال سال خوبي برای شراکت است . بخصوص متولدين شهريور را ميتوانيد هم پيوند طبيعي و مکمل خود بدانيد . کمتر پيش ميآيد که آدم در چنين موقعيت محکمي برای عقد قرارداد و موافقتنامه امضاء کردن قرار داشته باشد . اما يک نصيحت به شما بکنيم و آن اينکه از حسد رقيبان بپرهيزيد . اين کار برای همه کس و در هر رابطه ای زيانبار است . اما چون شما در موقعيت ممتازی قرار داريد طبعا" زودتر هم محسود ديگران واقع ميشويد

مرداد ماه :
کلماتي که ميتوانند وصف کننده وضع شما در سال جديد باشند کلماتي هستند مثل آگاهي ، مورد پذيرش قرار گرفتن و دست به عمل زدن . يعني شما در اين سال در موقعيتي قرار داريد که ميتوانيد نظرتان را به مردم براحتي بقبولانيد . امّا مهمي اين است که اول خودتان را به استواری حرفي که ميزنيد اعتقاد داشته باشيد . اين قدرت مجاب کردن ديگری هر چه که بطرف پايان سال ميرويم در شما بيشتر ميشود . يک نکته هم برای کساني که به وسوسه سوءاستفاده از اين قدرت برميآيند : قدرت مجاب کردن با فريب دادن مردم تفاوت دارد . به همين دليل است که بازی با اين قدرت مثل بازی کردن آتش است . در عين حال مشکل شما با متولدين ارديبهشت است که حوصله استدلال شنيدن ندارند

شهريور ماه :
امسال برای شما سال درگيری و قدرت نمائي است . از يکسو همکاران و همراهان در بسياری مواقع به صحت عقايد و نظرات شما شک ميکنند و از سوی ديگر شما به نيروی بزرگي برای شنا کردن برعکس مسير آب دست مييابيد . اگر ضعف اخلاقي يا عدم اعتماد به نفس داشته باشيد کارتان بسيار مشکل خواهد بود . اما اعتماد به نفس در اين سال در جان شما مي بالد و رشد ميکند و به شما اين امکان را ميدهد که با مشکلات و موانع دربيافتيد و پيروز شويد . سعي کنيد چيزی را در مورد شکها و ترديدهای اطرافيان به دل نگيريد . آنها حق دارند از ديد خودشان در مورد درستي کار شما شک کنند

مهر ماه :
امسال سال احتياط در امور شعلي و مالي است . البته شانس و توان شما برای مقابله با اين نوع مشکلات کم نيست اما از نظر روحي نوعي حساسيت و شکنندگي در شما وجود دارد که ميتواند از کاه مشکلات کوهي فتح ناپذير بسازد و شما را به نوميدی بکشاند . اشتباه است اگر بگذاريد که احساستان رشته کارها را در دست بگيرد و به عقلتان فرمان دهد . اين کار نتيجه ای جز افرايش مشکلات و کشاندن آنها به حوزه شخصي نخواهد داشت . در عين حال نوعي آزادی و رهايي از بعضي تقيدات در زندگي شما ديده ميشود . مثل اينکه قرار باشد با يک تصميم گيری غير احساساتي خط و راه زندگيتان را عوض کنيد . از معاشرت متولدين آبان ماه استفاده کنيد . آنها ميتوانند تکيه گاه عاطفي خوبي برای شما باشند

آبان ماه :
هر انساني از خودش تصويری در ذهن دارد و بر اساس اين تصوير يا تصور است که با دنيا و ديگران روبرو ميشود . بنظر ميرسد که شما در گذشته نسبت به تصوير واقعي خودتان در چشم ديگران دچار برخي مشکلات بوده ايد و سال نو مهلتي را برايتان فراهم ميآورد تا تصور ذهني خود را خودتان به واقعيت نزديک کنيد . در اين سال شانس های زيادی در انتظار شماست مشروط براينکه واقعگراتر از هميشه حرکت کنيد و موقعيت خودتان را در محيط اطرافتان بسنجيد . تصوير غلط داشتن از خود موجب توقع بيجا داشتن از ديگران هم ميشود . اگر شما در تصحيح آن تصوير کوشش نکنيد بالطبع با جهان اطرافتان و بخصوص وابستگانتان دچار مشکلاتي خواهيد شد

آذر ماه :
سال نسبتا" بدی را پشت سر گذاشته ايد . يادتان باشد که وقت گرانبهاترين چيزی است که به انسان داده اند اما شتابزدگي های بيجا ، که اغلب بقصد صرفه جوئي در وقت پيش ميآيند ، بزرگترين برباد دهنده وقت و عمر ما هستند . امسال شما فرصت اين را مييابيد که از همه چيز و همه کسي که در گذشته آن همه مشکل برايتان آفريده اند فاصله بگيريد و زندگي نويني را آغاز کنيد . آرام و با انديشه گام برداريد چرا که امسال برايتان سال تصميم گيری های بلند مدت است . بايد ببينيد در بلند مدت چه ميخواهيد و چگونه به خوشبختي دلخواهتان ميتوانيد برسيد . آن وقت راهي را که انتخاب کرده ايد با احتياط پيش بگيريد . مشورت با متولدين شهريور ماه ميتواند برايتان مفيد باشد

دی ماه :
اغتشاش و برهم خوردگي در همه زندگي ها وجود دارد و زندگي شما هم از اين قاعده مستثني نيست . اما امسال بطور غير منتظره ای اين فرصت برايتان پيش ميآيد که به حل مشکلات و آرامش بخشيدن به زندگيتان بپردازيد . اما شرط اين کار آن است که اشخاص و وضعيتها را آنچنان که هستند بپذيرد . در آن صورت يکباره راه بر شما باز ميشود ، شما زمام امور زندگي را بدست ميگيريد و آن را در راستائي که دوست داريد مياندازيد . در نظر داشته باشيد که اغتشاش تنها شما را آزرده نميکند . اطرافيانتان و بخصوص افراد خانواده تان ، هم از اين اغتشاش رنج ميبرند و در نتيجه هرگونه کوششي را از جانب شما برای پايان بخشيدن به وضع نابهنجار کنوني قدر خواهند شناخت و در اين کار همراهتان خواهند شد

بهمن ماه :
شما کمتر دچار مشکل ميشويد ، بخصوص اگر با متولدين ديگر بهمن ماه سرو کار داشته باشيد . چرا که ستاره شما ستاره عقل و درايت است و کمتر احساسات سرکش ميتواند شما را غافلگير کنند . اما مشکل شما در گذشته نداشتن صراحت در کلام و رفتار بوده است و امسال اين فرصت برايتان پيش ميآيد که در اين مورد قدم اصلي را برداشته و آنچه را در سر و دل داريد با صدای بلند به اشخاص مختلف بگوئيد . آنها از اينکه چشمهای شما چيزی بگويند و زبانتان چيز ديگر بيشتر رنجيده ميشوند . اگر احساس ميکنيد در زمينه مسائل مالي و کاری مدتي است راه غلطي را رفته ايد ، امسال سال تصميم گيری و تجديد نظر قاطع است

اسفند ماه : امسال برای شما فرصتهائي طلائي پيش خواهد آمد . شما فرصت آن را مييابيد تا بخصوص مشکلات زناشوئي و کاری را حل و فصل کنيد و آرامش و هماهنگي از دست رفته را به زندگاني خود برگردانيد . در عين حال تصميماتي که در اين سال ميگيريد دارای نتايج بلند مدت برای زندگاني شما هستند و کمتر از طبيعتي موقتي برخوردارند . پس بايد در تصميم گيريهای بزرگ دقيق و محتاط باشيد . بخصوص کساني را که تصميم گيريهای شما مستقيما" بر زندگانيشان اثر ميگذارد در نظر بگيريد و از پذيرفتن تعهداتي که انجامشان از شما بر نمي آيد پرهيز داشته باشيد . واقع بيني و خونسردی ، کليد موفقيت شما هستند

/ 0 نظر / 3 بازدید