راه هاي دوستي و ارتباط با مردم                                

در دوستي با ديگران طوري رفتار كنيد كه دلتانمي‌خواهد با شما آن‌گونه رفتار كنند.<?xml:namespace prefix = o />

1-      به حرف ديگران خوب گوش كنيد،مردم براي توجه خاص شما ارزش قائلند.

2-      هميشه به دنبال حرف‌هايمثبتي درباره ديگران بگرديد، به زودي پي مي‌بريد كه احساس بهتري نسبت به خود خواهيدداشت.

3-      اگر به عنوان شخصي كه خطري ندارد و حامي ديگران است، شناختهشويد، روابط جديدي پيدا خواهيد كرد.

4-      وقتي غلو مي‌كنيد و سعيمي‌كنيد كسي باشيد كه نيستيد، مطمئن باشيد كه مردم مي‌فهمند.

5-      يادبگيريد كه بي‌قيد و شرط عشق بورزيد، مردم را همان‌طور كه هستند، دوستبداريد.

6-      وقتي از دوستي دل آزرده مي‌شويد، دل از آن‌ها برنكنيد، بهجاي اين كار فكر كنيد و راه‌هايي براي بهبود روابط بيابيد.

7-      هنردوستي با ديگران از والاترين هدف‌هاي زندگي است. دوستان خوب پشتوانه‌اي با ارزش درزندگي هستند.

8-     عاشق نشويد، چون در عشق منطقي وجود ندارد، سعي كنيدهمديگر را دوست داشته باشيد. فرد عاشق مي‌گويد: «اگر نباشي من مي‌ميرم»، اما فرديكه كسي را دوست دارد مي‌گويد: «من تو را همان‌طور كه هستي مي‌پذيرم. »

/ 0 نظر / 6 بازدید